Проект
"Взгляните в прошлое и в нем вы увидите сегодняшний день"

СТАРИННЫЕ БУРЯТСКИЕ ПЕСНИ. 52 - 81.
Запись песен: Российский государственный архив фонодокументов (г.Москва)
Расшифровка текстов: Намгар Лхасаранова
Техническая обработка аудиофайлов: Евгений Золотарев
52. "Сэгээ зугаа"
Жанр: восхваление
Исп.Л. Бадмаев, С. Будаева, Д. Шойдорова, Н. Намсараев
Хабтагай сагаан Санагамнай
Хонеороо баян гуулhэн
Хугшэн буурал эжымнэй
угээрээ баян гуулсэн даа
Уухай,уухай,уухай….
Ургэн сагаан Санагамнай
Ухэроороо баян гуулэhэн даа
Убэгэн буурал баабаймнай
Угоороо баян гуулсэн даа
53. "Сэсэсг"
Жанр: восхваление
Исп.Б. Доржиев, Н. Намсараев
Борол талаяа гоёохо
Бадмал лёнховой сэсэг
Хамаг баяхан ашал дуунэрэй  гоё
54. "Нёлбоhомни дуhална»
Жанр: лирическая
Исп. Д-Д. Базаров
Урдаhаа хойноhоо hалхилажа гээл
уусанхан тар(и)яа долгилуулна гээл
Улаан харахан нюдэнэйб нёлбоhон гээл
Ушарсам холодоод дуhалуулна гээ

Хойтоhоо урадаhаа hалхилажа гээ
Холбоохон тар(и)яа долгинуулна
Хоерхон нюдэнэйм нёлбоhон
холшорхом холодоод дуhалуулна гээ
55. "Ургэн сагаан Ивалга»
Жанр: о родном крае
Исп. Д-Д. Базаров
Ургэн сагаан Ивалгамни
Уерэлжэш байгаа болободээ
Убгэн буурал аба эжымни
Уелжэш байгаа болободээ

Сэлгеэ сагаан Ивалгамни
Салгидажал байгаа болободээ
hаншаг буурал аба эжмни
Санажаш байгаа болободээ
56. "Аба Эжым hургуужаг"
Жанр: бытовая
Исп. Д-Д. Базаров
Ардайгайм дурбэн турууе
Алтанхан дэлхэйн урэгуужэг
Алдуутай эндуутэй ябажархеол hаам
Аба(л) Эжым hур(а)гуужэн

Эмнигым дурбэн турууе
Энээхэн дэлхэйн урэгуужэг
Эндуутэй   алдуутай    ябажархеолhаам
Эжым  Абал  hур(а)гуужэн
57. "Ходорго"
Жанр: бытовая
Исп. Д-Д. Базаров
Арадаг улаанай нюраганда
Арбан лангай ходорго
Ангирхан наранай элшэhээ
алтан шэнги яланээрноо
58. "Нухэрэй захяа"
Жанр: свадебная
Исп. Д. Батуева, А. Жапова
Хотогор шара улаан (зэмэтээндеэ)
Хойноhоо hалхин больхонь аа гуу
Холшор амраг захяагай
Хуримай тэмдэг болохонь аа гуу?
59. "Гомодуулжа яаха бииб?"

Исп. Д. Батуева, А. Жапова
Атан атан тэмээгээ
Алхалуулжа яахабииб
Абал Эжы хоероо
Гомодуулжа яахабабииб
Буурал буурал тэмээгээ
Буйлуулжа яахабииб
Буурал аба эжыгээ
Гомодуулжа яахабииб
60. "Гайхыта"

Исп. А. Жапова
Хазаарайм гайхытоо
Хайсанхан боро улаанайм сосорхойнти
Ханилсанайм холынтии гайхыто
Харахам зурхэндэм гунигтэйлоо
61. "Боро мориной"
Исп. М.В. Шамбуева
Запись 1933 г.
Хамаг зоной,хамаг зоной  баясуулhан
Ханхинама тракторай hайханииь
62. "Хара халюун"
Исп. М.В. Шамбуева
Запись 1933 г.
Ганга нуурай гургалдай
Газаагуур манай жэргэнэ
Газар нютагаа холохондо
Гажаржа ядалайб
63. "Хададаа модониинь"
Исп. Б
.-Х. Дашиева
Хадаадаа модониинь урагашье hаа
Харахан занданиинь ураагаа угы
Хамаагай нухэдэй олонхошье haa
Ханилмаар гансадам хурэнэ угы
64. "Айлшалуулаарай"
Исп. Б
.-Х. Дашиева
Ардагай hайниие унахал hаа
Адуундань табижал амаруулаарай
Айдарлаад намхантайгаа яабахал гээ hаа
Абындам хаа яашhаа айлшалуулаарай
65. "Баян Худара"
Исп. М. Бадмаев
Баян  дэлгэр нютагтайсам даа
Бургасань дэлгэрээд гоехон байн даа
Байлармаар гансахан нухэртэй  сам даа
Байралжаад зуудэлнэм гоехон байндаа
66. "Ашата Эжы"
Исп. М. Бадмаев
Хухэ Хангайнга дабаае
Хурэхэнхэн халюунаараа  дабае
Хугшэнхэн буурал Эжыгээ
Хурэжэл нэгэн болгое
67. "Осоо"
Жанр: ёохор
Исп. М. Бадмаев, И. Галсанова,
Т. Карпов, Ж. Галсанов
Артельдаа сугларжа ажалай зугаа эхилэе
Аялгаараа зэгдэржэ Осоо ёхор наадае
Ябоо айдоо айдуулае аялгаараа зосорое
68. "Дуулае нухэд"
Жанр: ёохор
Исп. М. Бадмаев, И. Галсанова,
Т. Карпов, Ж. Галсанов
Запись 1972 г.
Убэлдоо убэлэй байдалтай энэ уедэ залуугай ябадалтай
энэ зугаалаа аялгатаяа ой да наш.
Намартаа намараа байдалтай энэ наhандаа залуудаа ябадалтай энэ зугаала аялгатаяа ой да наш
69. "Улаанхан занданиинь"
Жанр: бытовая
Запись 1934 г.
Ууланхан зандаани урагуулсан
Утаанхан булагай сайханиинь бэ
Уласай байдалы сайжаруулсан
Ууланхан байдалай сайханиинь бэ
Борохон занданяаа урагуулсан
Бурьеолдог булагай сайханинь бэ
Бултанай байдалы сайжаруулсан
Большевиг байдалай сайханиинь бэ
70. "Дааган заатай"
Жанр: лирическая
Исп. Генинов. На ф-но Г.Б. Орентлихер
Дааган заатайла морёороо
далайн хулаhан яажа хандаа
Дадаа таняагуй амарагтай
данхан хайрагуй яажа хандаа
Унаган зантайла  морёороо
Хуулын хулаhан яажа хандаа
ушараа таняагуй амарагтай
Угтааш хайрагуй яажа хандаа
71. "Занданхан бурёотэй ташуураа"
Жанр: песня кольца
Зандахан бурёотэй ташуураа
Жал(а)гын дабаанда барюужамдеэ
Зааханай налархай шамтайгаа
Жаргалтай баяртай уулзуужамдеэ

Утасанхан бурёотэй ташуураа
Уулынгаа дабаандаа барюужамде
Ушарсан налархай шаматайгаа
Уншалгын байшанда уулзуужамде
72. "Ганга нуурай гургалдай"
Жанр: песня кольца
Утал мурэнэй гургалдай
Уурэй толоноор жэргэнэ
Уоорын нютагай холохондо
уяарналдаа досоомнеэ
73. "Ханилаад ябатараа"
Жанр: лирическая
Исп. Н. Лубсанова
Х.. байтараа хамтардаг юм
Хоер hалхинда хиидэдэг юм
Ханилаад ябатараа хахасадаг юм
Хамагай дундаhаа уулзадаг юм
74. "Урданай ёохоор"
Жанр: ёохор
Исп. Л. Бадмаев, С. Будаева, Д. Шойдорова, Н. Намсараев
Алаг ….эбэртэ
Алтан бэшэ юун бииб даа
Аба эжын ургэhэн  аша …юум бииб даа?
ёохой ёохой яаа ёохорложэ наадае
Эреэн голой …
эрдэни бэшэ юум бииб даа?
Эжы абын урэгэhэн  аша … бэшэ юум бии даа?
ёохой ёохой яаа ёохорложэ наадае
75. "Алтан гургалдай"
Исп. на лимбе: Г. Цырендашиев, М.Тамжитов, П. Ринчинов
76. "Хадын ундэр модондо"
Исп. М.А. Балсаева. на хуре играет Н.Х. Халудоров
Запись 1940 г.
Хадын ундэр  модондо
Ханхинадаг ямар хухы гээшэбэ
Харахан зурхэндэм мартагдаа угы
ханилмаар ямар нухэр гээшэбэ

Уулын ундэр модондо
Уянгаладаг ямар хухы гээшэбэ
Уханхан зурхэндэм мартагдаа  угы
Ушармаар ямар нухэр гээшэбэ?
77. "Колхоз дээрэ"
Исп. М.А. Балсаева. на хуре играет Н.Х. Халудоров
Запись 1940 г.
Э.. тогоон ногоотой
тэнюун бороон тэрээндэ
техника … наадантай
сэхэл санаан тэрээндэ
Хадын орой ногоотой
хангал бороон тэрээндэ
Колхоз дээрэ наадантай
хамаг санаан тэрээндэ
Хамта.. хатараа хатарье.
Арагалиг найгуулан найгуулае
Аалихан еэхэр еэхэрье
Еэхэрэй дээрээ наадае
78. "Сагээ зугаа"
Исп. М.В. Шамбуева
Запись 1933 г.
79. "Набша сэсэг"
Исп. Х.Б. Намсараева 
Запись 1936 г.
нариихан тахайтэй …
найдамтай сэльгээхэн
партиин туая сургуули
Ангархан далайдаа тамарагша
Алтанхан гаршагтайхан коператор
Алагхан зурхыем баясуулагша
Амараг  нашаханаа телеграмма
Байгалхан далайдаа тамарагша
Бултахан дуратайхан  коператор
Баранхан зурхыем баясуулагшаа
Баталсан нашаханаа телеграмма
80. "Кооператор"
Исп.  Л. Бадмаев

Бориео хахалса
Большевик
буржуяа даража …
В.И.Ульянов

хамаг зонии баясуулhан
ханхинама
тракторай сайханиинь
81.
Запись 1933 г.