Проект
"Взгляните в прошлое и в нем вы увидите сегодняшний день"

СТАРИННЫЕ БУРЯТСКИЕ ПЕСНИ. 82 - 102.
82. "Хайбан хайбан хараараа"
Жанр: уусын дуун
Хайбан хайбан хараараа
Хайбалзуулан мордооройш
хамаг олон нухэдоороо
Хургуулэжэ мордоорой

Тулэгэн тулэгэн хонёороо
Тоолэй хэжэ мордоорой
Турэлэйл олон зониие
Туруулуулэн ябаарай
83. "Тээгэ"
Жанр: обрядовая
Тээгэ тээгэ орогой ногоон ургахал
улаан хухэш дэлбэрхэл
угтаад  юуень хухуулхэбшэ
тээгэ тээгэ тээгэ
хамар намар болохо
хагсуу салхин болохо
хажуудаа юуень хэжэ хэбтэхэбшэ
тээгэ тээгэ тээгэ тээгэ
84. "Худоогэй дуун"
Песня 1915 г.
Газарайл холохонhоо гангананхай
Галуун шубуунай дальбарай
Гасулууд угыгоор санагданхай
Гансал наhанайм амараг

Аяар холохонhоо гангананхай
Ангир шубуунай дальбарай
Алдааш угыгоор санагданхай
Айдар наhанайм амараг
85. "Буддын магтаал"
Жанр: восхваление
Исп. Цыденова, Шагдарова,
Гурдармаева
Тэгуун шэлээн …бэетэй
тэгэс хамаг номоо алдар гэрэлтэй
…..
тодоос …. бэеэр мургэмэ
Арьяа баалаа ом маани падме хум
Бадма.. унаган сагаан унгэтэй
Модоор дабаан хонхоо барижа
……
нюсын ехэ Аюшадаа мургэнэб
Арьяа баалаа ом маани падме хум
86. "Зандан Жуу"
Жанр: восхваление
Захаараа сэсэгтэй замбуулимнай
Жаргахал манай нютаг юм гээ
Жагарhаа залаhан Зандан Жуумнай
Зальбарха манай шутоон юм гэжэ

Таладаа сэсэгтэй замбуулимнай
Таршалха манай нютаг юм гээ
Тангадhаа залаhан Зандан Жуумнай
Тахиха манай шутоон юм гэжэ
87. "Онондо тэнжэhэн"
Жанр: песня кольца
Аралтай Онондо тэнжэhэн
Ангирын дальбараа зоргоороо
Абынгаа Эжынгээ юроолоор
Амгалан жаргалтай ябытдаа

Эрьетэй Онондоо тэнжэhэн
Эльгэн дальбараа зоргоороо
Эжын Абынгаа юроолоор
Энхэхэн жаргалтай ябытдаа
88. "Наян наваа"
Наяхан Наваа хоерной
Найрай газарта дууланхайбди
Байданхан Егоо хоёрной
Багаханаймнай дуулалга
89. "Бутада hууhан булжуухай"
Жанр: свадебная
Исп. Мырдыгеева Евгения Романовна
Бутада hууhан булжамууры
Бургэд шубуун эжэлбэл угы
Бабайдаа hууhан басагые
Манай хубуун эжэлбэл угы

Хададаа hууhан харасгай лоо
Харсага шубуун эжэлбэл угы
Харида hууhан басагыетнай
Манай хубуун эжэлбэл угы
Юунхэн гэжэ хэлэхэмниб доо
Юундэл гэжэ зугаалхамбиб доо
90. "Хуллэжэ ерэhэн хулэгуетнэй"
Жанр: застольная
Исп. Мырдыгеева Е.Р.
Хуллэжэл ерэhэн хулэгыетнэй
Хухэрхэн тяагаараа угтабалде
Элэ нао ягалон hураглан
Аялгынтяа ой да наш
Хутюужэл ерэhэн бэеыетнэй
Элэна хундэшэ ла дон буруу
угтабалдяа
Элэ нао ягалон hураглан
Аялгынтяа оле на наш.
91. "Хатар"
Жанр: ёохор
Исп. Романов Г.С., Мырдыгеева Е.Р.
hа-а-оо-лаа хатар дээрэ ерээлдяа
hа-а-оо-лаа  хатархаяа ерээлдяа
hа-а-оо-лаа  ханитоон ерээлдяа
hа-а-оо-лаа  загаалхаяа ерээлдяа
hа-а-оо-лаа  дурбэн дээрэ ерээлдяа
hа-а-оо-лаа  дэбхэрхэеэ ерээлдяа
92. "Алтанай шарада зууебдилдаа"
Исп. Романов Г.С.,
Мырдыгеева Е.Р.
Алтанай шарада зууебдаа лоо
аягтай залуудаа зугаала елоо
Эрьелдээд наадая оорынтеор зугаалае
Мушхалдаад наадаеэ модосеор зугаалае

Мунгэнэй мухэрёондо зууебдаа лоо
Мундэгэр залудаа зугаалае лоо
Эрьелдээд наадая оорынтеор зугаалае
Мушхалдаад наадае модосеор зугаалае
Запись песен: Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
(г. Санкт-Петербург)
Расшифровка текстов: Намгар Лхасаранова
Техническая обработка аудиофайлов: Евгений Золотарев
93. "Тетериин наадан»"
Жанр: хороводная
Исп. Романов Г.С.,
Мырдыгеева Е.Р.
Тетериин наадан тоолеэ шэдээ наадан
Тумэн зоной хатархада наадан
Булжамуурай наадан бусахадаа наадан
Буряад зоной наадан хатархада наадан
94. "Хаяар Хангай холбоhон гээшэ"
Хаяар Хангай холбоhон гээшэ
Хотогын мунгэн шарга ха яа
Хоёрхон  ээ холбоhон  гээжэ
Эгээ баабайн хубууд басагад ха яа

Тогоогоо танхатайнь холбоhон гээ
Тотигор модон шарга ха яа
Таанал маанараа  холбоhон гээшэ
Эжы абын хубууд басагад ха яа
Уултэйл гээд байхада ундэмнэй
… бахатай
уетэмнэй элэ аяглан хорошо
аялгатаяа ой да наш
….
носооебдаа ло зугаалаелоо..
зугаалае сэнтерхэн сэбэрхэн чесолойтойл ой да наш
95. "Хороводная"
Аларай лэ хуулилэ …
Айдар номоо лэ нэрэлуулэе
Айлшадаа тааналаал дахуулжэ
Наадан тээшээ найгуулае
96. "Алайрай  голой"
97. "Хадын хурса ногоондо"
хадын хурса ногоондо
Хонид ямаад дуратайемол
Хатуул булшавеки партидаа
хамаг зониинь дуратайемал
Сэсэнш совет лэ ..
Олом саашань коммунизмол
98. "Худын дуун"
Жанр: архиин дуун
Ухы байсараа лэ
Оодэдоо лэ дуралаалде
Ушархуй байсараа лад гээд
Худанууд таандаа дуралаалде

Ундамнай ундаараа
Худамнай хуушаараа
Худагынууд элэрхэлта яй

Эдюхэй байсаараа л гээд
Эдеэндээл дуралаалде
Эжэлхуйл байсаараа л гээд
Худанууд тандаа дуралаалде
99. "Алихнаараа"
Жанр: Сэгээ зугаа
Алагhаа дутхагуй ологтайбди
Арадhаа дутхагуйл айлшадтайбдил
Аликнаараа даруухнаараа зугаалаебдил
Аликнаараа номокоор зугаалаебдил
Хулэгhоо дутхагуй хулэгтээбдил
Хунуудhоо дутхагуй урагуудтайбдил
Аликнаараа даруухнаараа зугаалаебдел
Аликнаараа номокоор зугаалаебдил
100. "Тоонтээхэн хуриноороо"
Жанр: свадебная
Тоонтээхэн хуриноороо
Турын газар зориеэл
Турын  турэл таанарта
Тоолэйн  тогоо барияа
Хонгорхон хуриноороо
Холын газар зориеэл
101. "Ганга нуурай гургалдай"
Жанр: песня кольца
Гангал мурэнэй гургалдай
Газаахануурнай жэргэнэ
Газар нютагай холохондо
Гажарналдаа досоомни

Эрьел  мурэнэй гургалдай
Энэхэнуурнэй жэргэнэ
Эхэл нютагай холохондо
Эльгэм нимгэн тэсэнэ угыл
102. "Наян наваа"
Наянш наялай наялай гээ даа
наяланханш намалайй миняалэндоо
Алтанханш  агулын араханда
Арашаяанш  ..нютагни
Альганханш дээрээ урэгэшэ
Абаханш эжыл хоерни